Regulamin

XLI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR
PROF. MARIANA WIECZYSTEGO

 

I. Turniej jest imprezą tradycyjną, organizowaną po raz 41 wg zasad opracowanych w dużej mierze przez twórcę amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego tańca towarzyskiego w Polsce – prof. Mariana Wieczystego.

XLI Puchar zostanie zorganizowany w 2015 roku, w 29 rocznicę śmierci prof. Mariana Wieczystego w hali Klubie Sportowym KORONA w Krakowie ul. Kalwaryjska 15

 

II. Celem turnieju jest:

- oddanie hołdu pamięci Profesorowi i Jego żonie Cecylii, synowi Arturowi i synowej Barbarze;

- stworzenie polskim parom możliwości wzięcia udziału we współzawodnictwie artystycznym, zorganizowanym na zasadach nieco    różnych od powszechnie obowiązujących;

- umożliwienie polskim parom tanecznym przedstawienia do oceny własnego warsztatu artystycznego, własnych uzdolnień i umiejętności artystycznych, muzykalności, zdolności ruchowych, opanowania figur podstawowych kształtujących właściwy styl i charakter poszczególnych tańców, techniki tanecznej, itp.;

- kształtowanie poczucia piękna i smaku artystycznego miłośników tańca towarzyskiego i widzów przez demonstrowanie na turnieju właściwych i korzystnych stron jednolitej formy tanecznej, wolnej od efekciarstwa i sztuczności;

- stworzenie polskim nauczycielom tańca i polskim sędziom możliwości wzięcia udziału w ocenie umiejętności artystycznych par uczestniczących w tym turnieju;

- stworzenie polskim parom ewentualnej możliwości podwyższenia klasy tanecznej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w organizacjach tanecznych działających na terenie Polski, jeżeli ten turniej zostanie przez nie zaakceptowany

 

III. Turniej jest imprezą ogólnopolską, w której biorą udział polskie pary taneczne kategorii wiekowych: 14 -15 lat i powyżej 15 lat.

IV. Puchar Wieczystego jest turniejem otwartym dla wszystkich par

 

V.  Obędzie się w 2015 roku w hali Klubu Sportowego KORONA w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 15

 

VI. Zasady organizacyjne :

1. Pary zostają zarejestrowane zgodnie ze zgłoszeniem, na podstawie dokumentów potwierdzających parę, jej wiek i klasę (najlepiej książeczki startowej)

2. Pary taneczne zgłoszone do turnieju zostaną podzielone na dwie podstawowe grupy:

grupa I – to pary kategorii wiekowej 14 – 15 lat (Juniorzy starsi)

grupa II – to pary w wieku powyżej 15-go roku życia

3. W klasach E i D w obu grupach wiekowych turniej rozegrany zostanie w kombinacji, zaś w pozostałych klasach w pięciu tańcach standardowych i w pięciu tańcach latynoamerykańskich, przy czym w obu grupach i we wszystkich klasach każdy taniec posiada oddzielne rundy eliminacyjne i finał.

4. W  tańcach standardowych obowiązuje w klasach E i D udział w: walcu angielskim, walcu wiedeńskim, tangu i quickstepie, a w pozostałych klasach w: walcu angielskim, walcu wiedeńskim, tangu, fokstrocie i quickstepie.

W tańcach Ameryki Łacińskiej – w klasach E i D udział w: sambie, rumbie, cha-cha-cha i jiv´ie, a w pozostałych klasach w: sambie, rumbie, cha-cha-cha, paso doble i jiv´ie.

5. W klasach E, D i C – we wszystkich rundach eliminacyjnych oraz w rundzie finałowej pary tańczą tylko figury zapisane w niżej podanych książkach. Dla pozostałych klas zostały wytypowane następujące tańce w poszczególnych stylach tanecznych, a mianowicie dla:

klasy S:

-tango w tańcach standardowych

- cha cha cha w tańcach latynoamerykańskich

klas A:

- quickstep w tańcach standardowych

- rumba w tańcach latynoamerykańskich

klas B:

-fokstrot w tańcach standardowych

- jive w tańcach latynoamerykańskich

6. Przebieg turnieju wyłoni zwycięzców poszczególnych tańców i stylów.

Zdobywcami pucharów zostaną pary, które uzyskają w klasach E i D najlepszą lokatę za 8 tańców, zaś w pozostałych klasach najlepszą lokatę za pięć tańców w danym stylu.

7. Para taneczna w swojej klasie nie może opuścić w pierwszej rundzie eliminacyjnej żadnego tańca danego stylu.

8. Na turnieju obowiązują aktualne tempa muzyczne.

9. Ustala się wstępnie, że w rundzie finałowej każdego tańca weźmie udział 6 par wytypowanych przez Sędziów w rundach eliminacyjnych.

W turnieju nie ma dogrywek, co oznacza, że każdy taniec może mieć różne ilości rund eliminacyjnych.

10. Opisy figur podstawowych dla wytypowanych tańców, które można wykonać w czasie tego turnieju są zawarte w następujących książkach:

- Tańce standardowe:

THE BALLROOM TECHNIQUE – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING,

TECHNIQUE of BALLROOM DANCING by GUY HOWARD,

THE VIENNESE WALTZ by HARRY SMITH – HAMPSHIRE,

VIENNESE WALTZ TECHNIQUE – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING (ISTD),

- Tańce Ameryki Łacińskiej:

THE REVISED TECHNIQUE of LATIN AMERICAN DANCING – IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS of DANCING – RUMBA, SAMBA, CHA CHA CHA, JIVE, PASO DOBLE,

TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD,

SUPLEMENT TECHNIQUE of LATIN DANCING by WALTER LAIRD,

11. Stroje – wg. dotychczasowych zasad (regulamin z roku 2014)

12. Zgłoszenie do udziału w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Turnieju, a także z wyrażeniem bezwarunkowej i nieodpłatnej zgody na rejestrację wizerunku (fotograficzną i video) oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych przez Organizatora.

 

VII.  S ę d z i o w a n i e :

1. Ilość Sędziów zostanie ustalona przez organizatora.

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą także sędziowie repertuarowi.

2. Skład Komisji Skrutacyjnej ustali organizator.

3. Członków Komisji Sędziowskiej obowiązuje strój wieczorowy.

4. W rundach eliminacyjnych sędziowanie odbywa się poprzez typowanie. W rundach finałowych – sędziowanie na miejsca.

5. Każdy członek Komisji Sędziowskiej turnieju ma obowiązek składania propozycji dyskwalifikacji tych par, które w danym tańcu przekraczają repertuar taneczny obowiązujący na tym turnieju umieszczając przy danej parze w karcie sędziowskiej litery R (tj. § VII. pkt 4 i 9 niniejszego regulaminu).

6. O dyskwalifikacji par i ich wycofaniu z dalszych eliminacji w poszczególnych tańcach lub z uczestnictwa w turnieju decyduje Sędzia Główny, na wniosek Sędziego Repertuarowego albo Kierownika Artystycznego turnieju.

 

VIII. Nagrody:

- Puchary dla zwycięzców i medale dla pierwszych trzech par

- Nagrody dla zwycięzców ufundowane przez instytucje, kluby, szkoły tańca, nauczycieli tańca, osoby prywatne

- Dyplomy

 

 IX. Obliczanie wyników:

1. Turniej jest rozgrywany w każdym tańcu osobno, tzn., że pary są oceniane i awansowane do kolejnej rundy w każdym tańcu osobno.

2. W poszczególnych tańcach miejsca przyznaje się w następujący sposób:

a) w rundach finałowych na podstawie ocen sędziowskich przy użyciu Skating Systemu;

b) w rundach przedfinałowych miejsca przyznaje się na podstawie liczby typowań (“krzyżyków”) sędziowskich. Para, która otrzymała więcej typowań zajmuje wyższe miejsce;

c.w danym tańcu pary, które mają tę samą liczbę typowań otrzymują miejsce ex aequo np. 24 – 27.

3. Miejsca par w kombinacji (kl. E i D) albo w stylach oblicza się na podstawie sumy miejsc zajętych przez parę w tańcach danego stylu. Para, która uzyskała mniejszą sumę miejsc z tańców danego stylu zajmuje wyższe miejsce. Pary, które otrzymały tę samą sumę miejsc zajmują miejsca ex aequo w danym stylu.

4. Obliczanie zdobytych punktów odbywa się zgodnie z dotychczasowym systemem skrutacyjnym

5. W klasach E, D i C oraz w wylosowanych tańcach dla pozostałych klas, gdzie obowiązuje ograniczony repertuar taneczny, obowiązują następujące zasady:

a) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundach przedfinałowych, otrzymuje najpierw ostrzeżenie od sędziego repertuarowego lub sędziego głównego, a następnie, jeżeli się to powtórzy, zostaje zdyskwalifikowana w tym tańcu;

b) w rundzie finałowej para jest dyskwalifikowana bez ostrzeżenia;

c) jeżeli para przekracza dozwolony repertuar w danym tańcu w rundzie finałowej, otrzymuje od sędziego ostanie miejsce w tym finale. Sędzia Główny przed ujawnieniem wyników może zdecydować powtórzenie tego finału bez udziału tej pary;

d) para, która została zdyskwalifikowana za przekroczenie dozwolonego repertuaru w danym tańcu, otrzymuje ostatnie miejsce w tym tańcu i w rundzie, w której została zdyskwalifikowana. Tak uzyskane miejsce zostanie zaliczone do obliczenia sumy miejsc i wyniku w danym stylu czy kombinacji;

e) dwie lub więcej par, które zostały zdyskwalifikowane za przekraczanie repertuaru otrzymują ex aequo ostatnie średnie miejsce w danym tańcu i rundzie np. 22-24;

Uwaga! Para zdyskwalifikowana w danym tańcu i rundzie zajmuje miejsce niższe niż najsłabsza para w tej rundzie (nawet taka, która nie otrzyma żadnego typowania).

Uwaga! Dyskwalifikacja za przekroczenie repertuaru dotyczy tylko jednego tańca (chyba, że para w klasie, gdzie jest ograniczo-ny repertuar w pozostałych tańcach nie stosuje się do przyjętych reguł tego turnieju). Para zdyskwalifikowana może oczywiście rywalizować w pozostałych tańcach oraz uzyskać miejsce i punkty.

f) Para, która nie może kontynuować swojego tańca z powodu kontuzji otrzymuje wynik, który uzyskała do momentu wystąpienia kontuzji np.: zatańczyła dwa tańce i uległa kontuzji – uzyskuje wynik z tych tańców, a w pozostałych tańcach otrzymuje zero punktów w danej rundzie, a w finale ostanie miejsce.

 

X. Wszelkie sprawy sporne wynikłe podczas turnieju rozstrzyga Kierownictwo Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym

 

XI. Przewidywany program XLI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana WIECZYSTEGO:

Pierwszy dzień turnieju:

800 – 930 

rejestracja w Klubie Sportowym KORONA w Krakowie, ul. Kalwaryjska 15

- dla par tanecznych klas: E, D, C, B i A kategorii wiekowej 14 – 15 lat oraz pary klas E i B kategorii powyżej 15 lat, przy czym pary klasa A grupy wiekowej 14 – 15 lat zapraszamy na godz. 1200–1300 ;        

składanie przez kluby i delegacje kwiatów na grobie  Cecylii i Mariana Wieczystych (cmentarz Rakowicki nr kwatery LVII rząd 3 – dojazd z Ronda Matecznego autobusem do Politechniki Krakowskiej i dalej pieszo przez wiadukt w kierunku Warszawy);

- próba parkietu;

 900 – 925     

- odprawa sędziów;

930 – 1700

- rundy eliminacyjne w poszczególnych klasach (jak przy rejestracji)
W klasie A – przewiduje się eliminacje ok. godz. 1500

Rundy eliminacyjne (mogą być rozgrywane na dwóch parkietach. Szczegóły na stronach internetowych turnieju po zamknięciu rejestracji).

1800 – 2030

- Finał – Hala KS KORONA

- hejnał krakowski;

- Polonez (wejście par, sędziów, wniesienie pucharów);

- otwarcie finałów, przywitanie zaproszonych gości i widzów;

- prezentacja wszystkich klubów uczestniczących w pierwszym dniu XLI Turnieju o Puchar prof. Mariana Wieczystego.

Uwaga! Prosimy wszystkie pary o nie opuszczanie Krakowa i wzięcie  udziału w tej ważnej i znaczącej dla tego turnieju chwili. Prosimy, o ile to możliwe, o wejście na parkiet w strojach standardowych.

- zejście par z parkietu walcem wiedeńskim;

-rundy finałowe;

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz ogłoszenie zwycięzców pierwszego dnia turnieju i wręczenie pucharów, a także zrobienie okolicznościowych zdjęć;

- ewentualne pokazy.

Zakończenie pierwszego dnia turnieju.

Pierwszy dzień Turnieju:

800 – 930

 - rejestracja dla par tanecznych klasy D, C, A i S w Klubie Sport. KORONA w Krakowie, ul. Kalwaryjska 15

Pary klasy S powyżej 15 lat zapraszamy do rejestracji na godz. 1200 – 1300 ;        

- składanie przez Kluby i delegacje kwiatów na grobie Cecylii i Mariana Wieczystych (cmentarz Rakowicki nr kwatery LVII rząd 3 – dojazd z Ronda Matecznego autobusem do Politechniki Krakowskiej i dalej pieszo przez wiadukt w kierunku Warszawy);

- próba parkietu;

900 - 925

- odprawa sędziów;

930 – 1700       

- rundy eliminacyjne (mogą być rozgrywane na dwóch parkietach.  Szczegóły na stronach internetowych turnieju po zamknięciu  rejestracji).

W klasie S przewiduje się eliminacje ok. godz. 1430.

1800 – 2030

- Finał – Hala KS KORONA;

- hejnał krakowski;

- Polonez (wejście par, sędziów, wniesienie pucharów);

- otwarcie finałów, przywitanie zaproszonych gości i widzów;

- prezentacja klubów uczestniczących w drugim dniu XLI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar prof. M. Wieczystego.

Uwaga! Prosimy wszystkie pary o nie opuszczanie Krakowa i wzięcie udziału w tej ważnej i znaczącej chwili dla tego turnieju. Prosimy, o ile to możliwe, o wejście na parkiet w strojach standardowych.

-  zejście par z parkietu walcem wiedeńskim;

- rundy finałowe;

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców drugiego dnia turnieju, wręczenie pucharów i zrobienie okolicznościowych zdjęć;

- pokazy par zwycięskich

Zakończenie turnieju

Komitet Organizacyjny

XLI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

o Puchar prof. Mariana Wieczystego

Specjalna prośba o pomoc w organizacji turnieju:

 

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszemu wsparciu oraz szczególnie cennej pomocy środowiska tanecznego Małopolski organizujemy XLI Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. MARIANA WIECZYSTEGO
.

W dniu 16 stycznia 2015 roku przypada 29 rocznica śmierci naszego wychowawcy, prof. Marina Wieczystego – twórcy zawodowego i amatorskie-go ruchu tańca towarzyskiego w Polsce.

Prezes Związku Literatów Polskich – Stefan Otwinowski powiedział kiedyś, że „Wieczysty to nie tylko nazwisko będące synonimem tańca towarzyskiego w Polsce – ale to instytucja”.  Wieczysty przeszedł za życia do historii jako twórca artystycznego tańca towarzyskiego w naszym kraju.

Od 1948 roku związał się z Krakowem i tutaj przypada najbardziej płodny okres jego życia. Pomimo wielu intratnych propozycji z różnych ośrodków zagranicznych tutaj w Polsce, w Krakowie pozostaje, aby kształtować nie tylko kulturę taneczną, ale głównie kulturę życia codziennego.

Prof. Marian Wieczysty uważał, że taniec jest doskonałą okazją, sposobem do wychowywania w duchu wzajemnego poszanowania się ludzi. Kochał młodzież, lubił z nią rozmawiać i to na różne tematy, nawet i te bardzo trudne. Był wzorowym nauczycielem i wychowawcą.

W dowód tej pamięci jako społeczność organizujemy corocznie ogólnopolski turniej tańca o puchar Jego imienia. Wydarzenie to kulturalne i sportowe tworzymy dzięki pomocy różnych organizacji, przedsiębiorstw i ludzi dobrej woli.

Zeszłoroczni współtwórcy naszego turnieju to:

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Zarząd Główny POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO;

Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego

i Członkowie Klubów Tanecznych zrzeszonych w OM PTT;

Federacja Tańca Sportowego – z siedzibą w Krakowie

Szkoła Tańca A+S z Częstochowy;

PPH „TOCZEK” S.C. z Kęt;

Wytwór. Opakowań z Folii, Maszyny MAR-PACK -Chwaszczyno

POLCAF – Kraków;

La Femme;

Radio PLUS;

Dziennik Polski

Wszelka pomoc ze strony Państwa jest mile widziana.

Finały turnieju odbędą się w hali Klubu Sportowego „KORONA” w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 15.

Za Komitet organizacyjny

XLI Pucharu Wieczystego

Andrzej Golonka  

Kierownik artystyczny turnieju